Ian-san-kun (Hân-gú : 연산군 / 燕山君 /Yeonsan gun), pún miâ Lí Liông (李㦕), sī Tiâu-sián Ông-tiâu ê tē 10 tāi kun-ông, 1494-1506 chāi-uī. In-uī i sī Huì-hui Ún-sī (廢妃尹氏) ê kiáⁿ, jî-chhiáⁿ koh sī chi̍t uī pō-kun, só͘-í choè-āu tō khì hō͘ lâng huì-uī (廢位), liû-hòng Kang-hoâ-tó (江華島), nn̄g kò goe̍h āu phoà-pēⁿ koè-sin. I mā sī Tiâu-sián Ông-tiâu ê tē 2 uī huì-ông (廢王).