Im-iông (陰陽) sī kó͘-chá Tiong-kok jîn-bîn ê chū-jiân-koan. Kó͘-chá-lâng koan-chhat tio̍h chū-jiân-kài kok-chióng tùi-li̍p koh sio-koan-liân ê tāi-chū-jiân hiān-siōng, chhin-chhiūⁿ thian-tē, ji̍t-goa̍t, tiù-iā (晝夜), sú-hân (暑寒), lâm-lú kap téng-ē téng-téng; in-chhú, iōng tiat-ha̍k ê su-sióng lâi kui-lia̍p chhut im-iông ê kài-liām.

Tāi-piáu tio̍h im-iông ê im-iông-tô͘.