Im-ke̍k (陰極; Eng-gí: cathode) sī hoat-seng hoân-goân hoán-èng ê tiān-ke̍k. Siong-tùi--ê, iông-ke̍k sī hoat-seng sng-hòa hoán-èng ê tiān-ke̍k.