tiān-tî tiong, tiān-ke̍k (電極) sī tiān-kái-chit iông-e̍k hoat-seng sng-hòa hoân-goân hoán-èng ê só͘-chāi. Tiān-ke̍k ū pun chò chiàⁿ-ke̍k kap hū-ke̍k, chiàⁿ-ke̍k sī tiān-ūi khah koân ê hit pêng, hū-ke̍k sī tiān-ūi khah kē ê hit pêng. It-poaⁿ chiàⁿ-ke̍k sī im-ke̍k, tit-tio̍h tiān-chú, hoat-seng hoân-goân hoán-èng; hū-ke̍k sī iông-ke̍k, sit-khì tiān-chú hoat-seng sng-hòa hoán-èng. Tiān-ke̍k thang sī kim-sio̍k ia̍h-sī hui-kim-sio̍k, chí-iàu ē-tàng hām tiān-kái-chit iông-e̍k kau-ōaⁿ tiān-chú, tio̍h sī tiān-ke̍k.