Io̍h-su

(Tùi Io̍h-che-su choán--lâi)

Io̍h-su (藥師), iū hō-chò io̍h-che-su (藥劑師), sī choan-bûn hū-chek thê-kiong io̍h-phín tì-sek kap i-io̍h ho̍k-bū ê choan-gia̍p jîn-oân.

Io̍h-su kok-chè tāi-piáu piau-chì.