Io̍k-chéng sī keng-kòe tùi seⁿ-thòaⁿ ê khòng-chè hō͘ seng-bu̍t sán-seng ûi-thoân-sèng ê kái-piàn. Kî-tiong lâng só͘ su-iàu ê sèng-chit hông ka-kiông, bô kah-ì ê sèng-chit hông ap-chè, bo̍k-te̍k sī sán-seng sin--ê he̍k-chiá kái-liông phín-chéng.

Tùi chìn-hòa koan-tiám lâi kóng, io̍k-chéng chio̍h sī jîn-ûi soán-te̍k (artificial selection).