Ionia Hái (Hi-lia̍p-gí: Ιόνιο Πέλαγος; Ì-tāi-lī-gí: Mare Ionio; Shqipëria-gí: Deti Jon) sī chi̍t phiàn ūi-tī Tē-tiong-hái ê hái-oan.

Ionia Hái ê tē-tô͘