Iraq Chiàn-cheng sī chū 2003 nî Bí-kok chhōa-thâu ê liân-kun chhim-ji̍p Iraq khai-sí ê chi̍t kái tn̂g-kî chiàn-cheng. Liân-kun tī chhim-ji̍p liáu-āu bô loa̍h kú toh kā Saddam Hussein ê chèng-hú ián-tó--ah. Chóng-sī kòe-āu chiâⁿ cha̍p tang iáu koh ū chiàn-sū leh hoat-seng. Kàu 2011 nî 12 goe̍h, Bí-kok hū-chek kau-chiàn ê pō͘-tūi chèng-sek thè-chhut Iraq, sǹg sī chiàn-cheng ê liáu-kiat.