It-sîn-lūn sī kóng sîn ka-ta chit-ê, he̍k-chiá sī chú-tiuⁿ sîn ê î-it sèng-chit ê sìn-gióng. Chit khoán sìn-gióng, siong-sìn chi̍t-ê tan-to̍k chûn-chāi jî-chhiá choa̍t-téng tē-ūi ê sîn.

Siong-koan

siu-kái