Jîn-kang sîn-keng bāng-lō͘

Jîn-kang sîn-keng bāng-lō͘ (人工神經網路; artificial neural network), kán-chheng ANN, sī chi̍t chióng bô͘-hóng seng-bu̍t sîn-keng bāng-lō͘ ê kiat-kò͘ kap kong-lêng ê sò͘-ha̍k bô͘-hêng ia̍h kè-sǹg bô͘-hêng; the̍h-lâi tùi hâm-sò͘ chò kó͘-kè kap kīn-sū.