Jī-chhit Pō͘-tūi (二七部隊), ia̍h Tâi-oân Bîn-chú Liân-kun (台灣民主聯軍), sī Jī-jī-pat sū-kiāⁿ hoat-seng sî, tī Tâi-tiong tē-khu, iû Siā Soat-hông, Cheng E̍k-jîn, Chhòa Thiat-sêng téng lâng só͘ kiōng-tông chó͘-sêng kap léng-tō ê hoán-khòng Kok-bîn Chèng-hú ê bú-chong bîn-kun chó͘-chit. Jī-chhit Pō͘-tūi sī Jī-jī-pat hoat-seng hit-tang-chūn kui-bô͘ siāng tōa, î-chhî siāng kú ê hoán-khòng sè-le̍k chó͘-chit, iā sī hit-tang-chūn choân Tâi-oân bîn-chiòng chhù-pin-thâu-bóe teh koan-chù ê chiau-tiám.