Eng-lân kap Ài-ní-lân ê James 1-sè (James I), mā sī So͘-kiat-lân ê James 6-sè (James VI), 1566 nî 6 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì, 1625 nî 3 goe̍h 27 ji̍t kòe-sin.

I sī 1567 nǐ 7 goe̍h 24 khai-sí ê So͘-kiat-lân kok-ông; mā sī 1603 nî 3 goe̍h 24 khai-sí ê Eng-lân kap Ài-ní-lân kok-ông; tong-sî nn̄g kok sî hō͘-siōng to̍k-li̍p ê chú-khoân kok-ka, chóng-sī lóng siū James thóng-tī.