Jiâk-kùh(Ji̍t-pún-gí: チャック) sī kā nn̄g pêng chit-pò͘ chiām-sî kiat-ha̍p ​​tī chò-hóe ê chi̍t-chéng pō͘-kiāⁿ , siông-kiàn î saⁿ, siuⁿ, chhiú-tē, tiùⁿ-phâng kap chōe-tē téng.

Jiâk-kùh