Jicarilla Apache

Jicarilla Apache sī chi̍t kûn seng-oa̍h tī Bí-kok New Mexico ê goân-chū-bîn, chú-iàu ê chāi-tē giân-gí sī Lâm-pō͘ Athabaskan-gí. In pō͘-lo̍k chū-tī-thé ê koan-hong hō-miâ sī Jicarilla Apache Nation.