Jiu Khe sī lâu keng-kòe Romania Dolj Koān ê chi̍t-tiâu khe.

Jiu Khe
Kok-ka  Romania
Só͘-chāi Dolj Koān


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Romania tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.