Ká-sek (假釋), he̍k-chiá ké-chhut-ga̍k (假出獄), sī hoān-chōe-jîn tī in ê hêng-kî kiat-sok chìn-hêng, thê-chá sek-hòng, tī kaⁿ-ga̍k gōa hok-hêng.