Kán-sìn (SMS) sī 1 khoán hêng-tōng tiān-oē téng-koân ê ho̍k-bū, ē-tàng hō· lâng tī chhiú-ki chi-kan hō·-siōng thoân té-chat ê bûn-jī sìn-sek.