Kì-hō (kì-hō-lūn)

Kì-hō, tī kì-hō-ha̍k ê ì-gī, sī kóng ē-tàng hông ké-soeh chò sī iú ì-gī ê bó͘ hāng mi̍h-kiāⁿ, iā tio̍h sī ē-tàng tāi-piáu ka-tī í-gōa ê sū-bu̍t, chìn chi̍t pō͘ thang hiòng ké-soeh-chiá kau-thong chu-sìn. Kì-hō ē-tàng keng-kòe chē khoán kám-kak chok-iōng, pí-lūn sī-kak, thèng-kak, chhok-kak, phīⁿ-kak he̍k-chiá sī bī-kak.

Siong-koan siu-kái

Nā sī Hō-ló-ōe kháu-gū siōng he̍k-chiá phó͘-thong ì-sù, "kì-hō" it-poaⁿ sī chí bûn-jī kiam kî-tha su-siá tan-goân, he̍k-chiá sī chi̍t kóa kán-tan ê ōe-tô͘.