Kì-lio̍k-phìⁿ (紀錄片; Eng-gí: documentary ia̍h documentary film) sī chi̍t khoán hui-hi-kò͘-lūi ê iáⁿ-phìⁿ, sī ūi tio̍h kài-siāu, kà-ha̍k, ia̍h sī pó-chûn le̍k-sú téng bo̍k-te̍k, só͘ chè-chok ê tùi hiān-si̍t ê kì-lio̍k.

A 16 mm spring-wound Bolex "H16" Reflex camera – a popular entry-level camera used in film schools
The cover of Bolesław Matuszewski's 1898 book Une nouvelle source de l'histoire. (A New Source of History), the first publication about documentary function of cinematography.

"Kì-lio̍k-phìⁿ" goân-lâi chú-iàu sī tiān-iáⁿ ê chi̍t chióng khoán-chè, āu--lâi ia̍h hoat-tián ti̍t-chiap keng-kòe ka-iōng mûi-thé he̍k-chiá sī tiān-sī hē-thóng hòng-sàng ê khoán-sek.

Kīn-taⁿ hông hō chò "kì-lio̍k-phìⁿ" ê iáⁿ-phìn, bô it-tēng sī tùi hiān-si̍t ê ti̍t-chiap kì-lio̍k, in ū-ê sī chhōe ián-goân ián-chhut, ia̍h ū ēng tōng-ōe piáu-hiān, choan-ka ê ké-soeh, he̍k-chiá sī saⁿ-lām chē khoán chhiú-lō͘ lâi kài-siāu tāi-chì.