Kî-hoè ha̍p-iok (期貨合約), kán-chheng kî-hoè (期貨) ia̍h sī kî-hè, mā thang kiò chò sian-bu̍t chhú-ín (先物取引), sī chi̍t khoán khoà sî-kan ê kau-e̍k hong-sek. Boé kap boē ê siang-hng thàu-koè chhiam-tēng ha̍p-iok, tông-ì án chí-tēng ê sî-kan, kè-keh kap kî-thaⁿ ê kau-e̍k tiâu-kiāⁿ kau-siu chí-tēng sò͘-liōng ê hiān-hoè.

Koh khoàⁿ siu-kái