Kò-jîn seng-oa̍h

Kò-jîn seng-oa̍h iah su-jîn seng-oa̍hlâng kò-jîn ê seng-oa̍h, tû-liáu i kò-jîn ê soán-tek mā siū i sin-hūn pōe-kéng kap khoân-kéng ê éng-hióng.