Kòng-thûi-phó͘ sī su-siá se-ga̍k ê phiau-chún. Siá ê sî ài ōe 5-tiâu soàⁿ, só͘-í mā hō-chò gō͘-soàⁿ-phó͘(五線譜).

Le̍k-sú siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

kiat-kò͘ siu-kái

 
Kòng-thûi-phó͘ ê lē.

Kòng-thûi-phó͘ 1-chōa ōe 5-tiâu thán-hoâiⁿ ê soàⁿ, kàu-sî im-hû kap soàⁿ siong-tùi ê ùi tō ōe-tàng piáu-sī im-koân. Múi-1-chōa siōng-thâu-chêng ài siá 1-ê im-pō͘ kì-hō, lâi phiau-kì chit-5-tiâu soàⁿ khak-sı̍t ê im-koân. Im-pō͘ kì-hō āu-bīn chiah siá 1-ê tiāu-hō, lâi piáu-sī chit-tè ga̍k-khek ê tiāu-sèng. Tiāu-hō āu-bīn sī phek-hō, piáu-sī 1-ê sió-chiat lāi-bīn ū kúi phek.

Hû-hō siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Nńg-thé siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.