Kó͘-chhoe

(Tùi Kó·-chhoe choán--lâi)

Kó͘-chhoe sī 1 chióng chú-iàu ēng tī Se-kok kó͘-tián im-ga̍k kap jazz--ni̍h ê kim-sio̍k koán-ga̍k-khì. Chit-khoán ga̍k-khì lāi-té siōng sù-siông khoàⁿ--ê sī Bb kó͘-chhoe, chit-khoán kó͘-chhoe nā pûn C chit-ê im, ē tú-hó sī piau-chún im-kuân ê Bb, só͘-í ū chit-ê miâ.

3 khoán kó͘-chhoe

Kó͘-chhoe ê siaⁿ, sī khò pûn ê lâng tùi kó͘-chhoe-chhùi pûn-hong hoat "pu" ê siaⁿ, thàu-koè ga̍k-khì pún-sin ê kiōng-bêng thoân tò--chhut-lâi lâi ū--ê. Bô-kāng khoán-sek ê kó͘-chhoe kò͘-chō mā koh-iūⁿ, ū jí bô jí, toā ki sè ki, ū chhun-kiu siat-kè bô chhun-kiu siat-kè téng-téng, lán kí Bb kó͘-chhoe chò-lē, i ê téng-koân tō ū 3 ê jí, hō͘ pûn ê lâng thang chhi̍h, chò khòng-chè im-koân ê lō͘-iōng.

Le̍k-sú siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Kó͘-chhoe ê ga̍k-khek siu-kái

Tī Se-kok kó͘-tián im-ga̍k--ni̍h, ū ūi kó͘-chhoe siá ê to̍k-chàu-khek, kau-hiáng-khek mā tiāⁿ ēng kó͘-chhoe phoāⁿ-chàu. Kó͘-chhoe tī jazz im-ga̍k iû-kî tiōng-iàu, liû-hêng-koa lāi-té mā tiāⁿ thiaⁿ ē-tio̍h kó͘-chhoe ê siaⁿ.

Kó͘-chhoe-chhiú siu-kái

Chhut-miâ ê kó͘-chhoe-chhiú pau-koat:

Nā kā jazz to̍k-to̍k kéng chhut-lâi khoàⁿ, jazz chhut-miâ ê kó͘-chhoe-chhiú ū: