Liû-hêng im-ga̍k

(Tùi Liû-hêng-koa choán--lâi)
"Pop im-ga̍k" mā thang kiò chò "liû-hêng im-ga̍k", m̄ koh sī choan-bûn ê chi̍t lūi im-ga̍k khoán-sek.
Ji̍t-pún-sek ê "liû-hêng-koa", khòaⁿ "liû-hêng-koa (Ji̍t-pún)".

Liû-hêng im-ga̍k he̍k-chiá kiò liû-hêng-ga̍k, kiam lāi-bīn ê liû-hêng-koa, sī toè sî-kan leh sî-kiâⁿ ê koa-khek kap im-ga̍k khoán-sek, mā sī chhiùⁿ-phìⁿ kong-si chhut-pán kap siau-lō͘ siōng chē ê sán-phín loē-iông. Chit 10 tang sî-phài ê liû-hêng im-ga̍k lūi-hêng pau-koat rock and roll, hip hop kap pop punk.

Liû-hêng-koa ê cho͘-sêng kap piáu-hiān

siu-kái

im-ga̍k-hoē, mûi-thé kap chhiùⁿ-phìⁿ lāi-té chhut-ián ê koa-chheⁿ (koa-chhiú) kap ga̍k-thoân, sī liû-hêng im-ga̍k lāi-tè siōng tiōng-iàu ê chi̍t-pō͘-hūn. Koa-chhiú m̄-nā thàu-koè chhiùⁿ-koa kā koa-sû piáu-hiān--chhut-lâi, thiàu-bú mā sī in piáu-ián ê 1-chióng chhiú-lō͘. Nā ga̍k-thoân--ni̍h ê ga̍k-chhiú, in ē sú-iōng chhin-chhiūⁿ tiān-gì-tah, kē-im tiān-gì-tah, khí-bó͘, kǹg-khîm kap kó͘ chò phoāⁿ-chàu iah sī chú-chàu.

Liû-hêng-koa sán-gia̍p ê ūn-chok hong-sek

siu-kái

Thâu-chêng kóng--ê koa-chhiú kap ga̍k-thoân lia̍h-goā, liû-hêng-koa sán-gia̍p--ni̍h koh ū chiâⁿ chē it-poaⁿ lâng khoàⁿ bē-tio̍h ê chham-ú-chiá. Pau-koat lio̍k-im-keng ê kang-chok jîn-oân, chè-chok jîn-oân (chhú-lí lio̍k-im siaⁿ-im, āu-kî chè-chok ê choan-gia̍p jîn-oân), thong-lō͘ jîn-oân (kā chhiùⁿ-phìⁿ bē hō͘ tiàm-bīn ê lâng), kap sió-bē ê ho̍k-bū jîn-oân (tī tiàm-bīn ê tiàm-oân).

Khûn-sûn ián-chhiùⁿ-hoē ê kang-chok jîn-oân hū-chek kā koa-chhiú / ga̍k-thoân tàu-saⁿ-kāng, hō͘ in ē-tàng tī kok-lāi ia̍h kok-goā khûn-sûn piáu-ián, chit lāi-tè pau-koat poaⁿ-sàng ke-si kap si-siat ê kang-chok jîn-oân, sái-chhia ê jîn-oân, tī hiān-tiûⁿ khòng-chè si-siat ê jîn-oân téng-téng.

Chhui-siau jîn-oân hū-chek thàu-koè hêng-siau kap kóng-kò kap im-ga̍k sán-phín chò siāu-kài, hō͘ koh khah chē lâng jīn-bat in kong-si ê koa-chhiú / ga̍k-thoân. In ē khì-kàu tiān-tâi kā chhiùⁿ-phìⁿ sàng hō͘ tiān-tâi ê koán-lí jîn-oân he̍k-chiá sī DJ,che lia̍h-goā, mā ū lâng siá hō͘ mûi-thé ê sin-bûn-kó lâi siāu-kài koa-chhiú / ga̍k-thoân kap in sin ê chok-phín kap chhiùⁿ-phìⁿ.

Piàn-chò liû-hêng-koa ê im-ga̍k khoán-sek

siu-kái