All palaeotemps.png

Kó͘-khì-hāu-ha̍k (古氣候學; Eng: paleoclimatology) sī teh gián-kiù kó͘-chá tē-chit sî-kî ê khì-hāu tiâu-kiāⁿ, pēng chhì-tô͘ beh kiàn-li̍p khó-khò ê tāi-khì kòe-têng bô͘-hêng ê chong-ha̍p kho-ha̍k.