Kó͘-tián giân-gú

(Tùi Kó͘-tián gú-giân choán--lâi)

Kó·-tián gú-giân sī bô siū-tio̍h pa̍t ê gú-giân ê bûn-ha̍k éng-hióng tō ū kā-kī ê bûn-ha̍k ê hia̍h-ê gú-giân. Chhin-chhiuⁿ kó·-chá ê Hàn-gú, Hi-lia̍p-gú lóng sǹg sī kó·-tián gú-giân. Ū-lâng kā Latin-gú mā sǹg sī kó·-tián gú-giân, m̄-koh i ê bûn-ha̍k ū bat siū-tio̍h Hi-lia̍p bûn-ha̍k éng-hióng.