Kēng-bé (kèng-), pháu-bé, he̍k-chiá sài-bé, sī chi̍t lūi khiâ-bé pí-sài, oa̍h-tāng tiong nn̄g chiah í-siōng siū khiâ-chhiú khòng-chè ê kèng-cháu-bé hong an-pâi tī kèng-bé-tiûⁿ chiàu lō͘-sòaⁿ lâi kēng-cháu.

Kèng-bé