Kńg-tang-lâng

(Tùi Kńg-chiu-lâng choán--lâi)

Kńg-tang-lâng (廣東-) sī kā Kńg-tang-ōe chò-ûi bó-gú ê Tiong-kok bîn-cho̍k.

Lí Siáu-liông sī sè-kài chin chhut-miâ ê Kńg-tang-lâng