Kū Sūi-se Pang-liân

Kū Sūi-se Pang-liân (tek. Alte Eidgenossenschaft), sī hiān-tāi Sūi-se ê chiân-sin, sī tong-sî chē-ê sió to̍k-li̍p pang-kok cho͘-ha̍p--khí-lâi ê hun-sòaⁿ pang-liân. In tī 14 sè-kí sán-seng, tāi-seng sī kiàn-li̍p tī kin-á-ji̍t ê Sūi-se Tiong-pō͘, liáu-āu koh ka-ji̍p pau-koat Zurich kap Berne téng siâⁿ-chhī kap tē-hng.