Sio-phah

(Tùi Kau-chiàn choán--lâi)

Sio-phah, ia̍h sī sio-thâi, sī po̍k-le̍k ê chhiong-tu̍t, nn̄g hong í-siōng sio-phah, bo̍k-te̍k sī khòng-chè, kóaⁿ cháu, ia̍h sī thâi sí tùi-hong, he̍k-chiá sī kiám-jio̍k tùi-chhiú ê le̍k-liōng.

Nā sī tī chiàn-cheng ê tiûⁿ-ha̍p lâi kóng, sio-thâi ê hêng-tōng mā thang kiò kau-chiàn.