Kek-chiú (chhiú-tōaⁿ)

Kek-chiú (激酒) sī èng-iōng chiú-cheng hoat-kàⁿ ê chhiú-toāⁿ lâi seng-sán chiú-cheng ím-liāu ê kòe-têng. kin-kì goân-liāu kap ka-kang hong-sek ê bô-kāng, kek-chiú sî só͘ iōng ê bî-seng-bu̍t kap kòe-têng mā ē bô-kāng.

16 sè-kí ê kek-chiú

Siong-koanSiu-kái