, sóe-á, te-á, lō͘-sóe, be̍h kah chúi-kó lóng oē-tàng kek chiú.

Chho͘-chho͘ kek--chhut-lâi ê chiú, chiú-cheng-hun kan-nā kúi-pha (percentage) niā. Chit-chióng chiú chhun "phô͘-tô-chiú". Chit-lūi ê chiú ka-un the̍h-liān chiú-khì koh kek chhut-lâi ê chiú, chiú-cheng-hun tio̍h-oē khah-koân, kúi-cha̍p-pha to-ū. Chit-chióng chiú chhun "bí-chiú". Chit lūi ê chiú koh lâi kā-i thàu mi̍h-kiāⁿ, chhun phang-liāu, sek-sò͘ téng-téng oē piàn-sêng tē-saⁿ chióng ê chiú, chhun "ngó͘-ka-pî".

Chiú nā-sī khǹg-tiàm liâng-léng, boē pha̍k-tio̍h-ji̍t kah boē tiāⁿ-tiāⁿ kā-i iô-tín-tāng ê só͘-chāi, oē-tàng khǹg chin-kú boē phái-khì.

Chiú sī chi̍t-chióng ū chiú-cheng-hun ê ím-liāu, boē-tàng tiāⁿ-tiāⁿ-chia̍h, chi̍t-sî tiong-kan mā m̄-thang chia̍h siuⁿ-choē, chiah boē phah-phái sin-thé, hoat-seng ì-goā.