Tai-á-bí mā hō-chò káu-bú-tai, káu-boé-sé, káu-boé-tai, tì-á, sek-á he̍k-chiá-sī tai-á, te-á, tī bîn-kan ū chē-chē khóan miâ teh kiò.

Chi̍t koāⁿ tai-á. (Khǹg ū khah-kú í-keng siⁿ̄-ko͘, seng hō͘ m̄-bat khoàⁿ-tio̍h ê lâng seng-khoàⁿ, lēng-kang ū ki-hoē tah lâi kā-i oāⁿ--lo̍h-lâi.)

Khêng-si̍t tai-á-bí m̄-sī ko·-1-khóan si̍t-bu̍t, sè-kài ta̍k-só·-chāi iá-chéng--ê hām ū lâng chèng-choh--ê tai-á-bí sī chiâⁿ cha̍p-chhò--ê.

The̍h Tâi-oân chò lē, it-poaⁿ kóng ê tai-á-bí sī sio̍k-tī si̍t-bu̍t-ha̍k Gramineae-kho ê 1-khóan it-liân-seng châng-á-lūi (chháu-pún) ê si̍t-bu̍t.

Tai-á-bí sī Tâi-oân goân-chū-bîn put-chí-á tiōng-iàu ê choh-bu̍t, m̄-nā sī tī phó·-thong-sî-á chú pn̄g chú bê lâi chia̍h, mā ēng lâi kek-chiú, chò bô-kâng ê sì-siù, tai-á-bí ê chháu-kut téng-téng koh thang ēng lâi chò cheng-siⁿ ê chhī-liāu. Chit-chióng lông-chok-bu̍t lóng-sī chèng-tī m̄-bián kài su-iàu ak-chúi ta-sò ê hn̂g-nih.

Ti Tâi-oân goân-chū-bîn ê chè-lé lāi-té, tai-á-bí-chiú sī tiāⁿ-tio̍h ài ū ê mi̍h.

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái