Si̍t-bu̍t-ha̍k (植物學) sī chi̍t-ê choan-bûn gián-kiù si̍t-bu̍t seⁿ-sèng ê seng-bu̍t-ha̍k hun-ki, tû-liáu si̍t-bu̍t í-gōa, si̍t-bu̍t-ha̍k thôan-thóng-siōng ê gián-kiù tùi-siōng mā-ū khún-lūi kap chó-lūi. Si̍t-bu̍t-ha̍k thàm-thó chia-ê seng-bu̍t ê kò͘-chō, seng-tióng, siⁿ-thôan, tāi-siā, hoat-io̍k, pēⁿ-chèng, ián-hòa kap hòa-ha̍k sèng-chit.

Si̍t-bu̍t-ha̍k-ka Otto Wilhelm Thomé oē ê Castanea sativa ang-á.

Siong-koan hāng-bo̍k siu-kái