Tāi-siā (代謝; Eng-gí: metabolism) tī seng-hoà-ha̍k ê ì-sù, sī kok-chióng î-chhî seng-bu̍t sèⁿ-miā ê hoà-ha̍k hóan-èng ê chi̍p-ha̍p. Chia-ê hóan-èng kòe-têng ē-sái î-chhî seng-bu̍t ê seng-tióng, siⁿ-thôan, kò͘-chō chham hóan-èng.

Arabidopsis thaliana ê le-bóng-sng sûn-khôan ê kàⁿ-sò͘ kap tāi-siā-bu̍t (metabolite) ê hóan-èng bāng-lō͘.
Simplified view of the cellular metabolism
Structure of adenosine triphosphate (ATP), a central intermediate in energy metabolism

Tāi-siā ē-sái hūn nn̄g tōa khóan: tông-hòa cho̍k-iōng (anabolism) ē-sái lī-ēng lêng-liōng lâi kā sió hun-chú ha̍p-sêng chò tōa hun-chú; ī-hòa cho̍k-iōng (catabolism) ē-sái kā tōa hun-chú hun-kái lâi seng-sán lêng-liōng.

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái
 
Wikibooks ū koan-hē Tāi-siā ê kàu-châi kap soat-bêng-su.
Khì Wiktionary chhâ
Tāi-siā chit ê sû.
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tāi-siā

It-puann tsu-sìn

Jîn-luī ê sin-tîn tāi-siā