Thó-lūn:Tai-á-bí

新增話題
進行的討論

Tēng-gīSiu-kái

Tai-á-bí kah Hoâ-gí kóng--ê "sió-bí" (小米=栗) kám ū kāng-ê? Bûn-chiuⁿ lia̍t--ê hit-koá miâ Tâi-Hoâ Sû-tián lóng hoan-e̍k chò "小米". Goá bo̍k-chêng khoàⁿ--tio̍h ê chu-liāu lóng kóng "sió-bí" tō sī S. italica. M̄-koh tai-á-bí chit phiⁿ iū-koh kóng: "Khêng-si̍t tai-á-bí m̄-sī ko·-1-khóan si̍t-bu̍t, sè-kài ta̍k-só·-chāi iá-chéng--ê hām ū lâng chèng-choh--ê tai-á-bí sī chiâⁿ cha̍p-chhò--ê." Chit ê tēng-gī khah oá Eng-gí millet ê ì-sù. Tàu-té "tai-á-bí" sī oá "sió-bí" iah-sī oá "millet"? A-giâu 06:20, 29 Cha̍p-it-goe̍h 2006 (UTC)

Te-á kah sóe-á sī bô-kâng--ê nn̄g-chióng si̍t-bu̍t.Siu-kái

Goá oē ti te-á siòng-phìⁿ tah-tī sóe-á bûn-chiuⁿ téng-koân sī gō͘-sìn lâng-ê-oē só͘ chō-sêng--ê. Hit-ūi A-pô kóng chia-ê-lâng lóng kā hit-tiuⁿ siòng-phìⁿ ê mi̍h-kiāⁿ kiò-chò "sóe-á". Tì-sú goá tng-sî beh-tah ê sî chi̍t-sî lâi hòng-khì goá goân-lâi ê jīn-ti. Khó-sioh chit-má hn̂g-nih pàng hō͘-i pha-hng sī chiok-chē--ê, goá chi̍t-sî lóng hip boē-tio̍h nn̄g-chióng si̍t-bu̍t ê siòng-phìⁿ kah lí-sióng--ê siòng-phìⁿ thang lâi chò chèng-bêng, ū-kàu ut-chut. Goá-khoàⁿ m̄-thang hap chò-hoé. Seng pàng hō͘-in pó-chhî án-ne. Hoān-sè ū pa̍t-gê hong-hiòng ê lâng oē lâi pó͘-chhiong. In-ê hio̍h-á châng-sin toā-soè chha-put-to lóng sio-kâng. Te-á kah sóe-á ê sūi sī oân-choân bô-kâng hêng-thé ê nn̄g-chióng si̍t-bu̍t. In lóng chèng tī hn̂g-nih(Hoâ-gí:旱田). Toaⁿ-liap-ê te-á-bí kah sóe-á-bí hêng-thé beh-oá beh-oá. Lán kám oē-tàng kā 小米 khoàⁿ-chò toā--ê hun-lūi, te-á kah sóe-á sī sió--ê hun-lūi?

(Phái-sè lóng boē-kì chhiam-miâ.)

Goá koh mn̄g koè chi̍t koá lâng lóng kóng te-á kah sóe-á sī bô-kâng ê si̍t-bu̍t. Kám sī si̍t-bu̍t-ha̍k kā in pun-chò kâng chi̍t lūi?--Chhoà-è 06:59, 15 La̍k-goe̍h 2007 (UTC)

返回 "Tai-á-bí" 頁面。