Sóe-á / sé-á sī chi̍t-chióng lông-chok-bu̍t. Lóng-sī chèng-tī m̄-bián kài su-iàu ak-chúi ta-sò ê hn̂g-nih. Chit-chióng si̍t-bu̍t só͘ kiat ê sūi hêng-thé kah tiū-á sio-siâng. Tâi-oân toà-tī soaⁿ-téng ê chū-bîn, chá-chêng chin-chē lâng oē chèng chit-chióng si̍t-bu̍t lâi chia̍h. Chit-má mā ū lâng kā-i the̍h-lâi chò chiú.