Khí-kut-chit sī khàm tī chhùi-khí khí-kha te̍k-sû ê chi̍t-chân kut cho͘-chit. Khí-kut-chit sī iû khí-kha piáu-bīn ê cementoblast hun-pì sán-seng. Jú-oá khí-kha-boé, khí-kut-chit jú-kāu. Khí-kut-chit sī n̂g-sek ê, pí khí-pún-chit ia̍h khí-iū-chit khah nńg.

Layers within a tooth.