Khaⁿ(坩), Khaⁿ-á(坩仔) sī iōng hoé sio liâm-thô͘ chò chhut-lâi ê mi̍h-kiān. Khui-chhùi khoah-khoah, thèng-hó the̍h lâi khǹg lēng-goā ê mi̍h-kiān. Chhin-chhiūⁿ té chú hó ê chhài, té chúi. Ia̍h-sī lâi té tô͘ chò chèng hoe ê hoe-khaⁿ. hām iù-hûi-á siong-tùi, mā hō-chò chho͘-hûi (粗瓷).

Iáu-boē iōng hoé sio koè ê Khaⁿ-á。