Iù-hûi-á (porcelain) sī tī chiok-koân ê un-tō· sio--chhut-lâi ê tô-chû. The̍h-lâi sio iù-hûi-á ê châi-liaū sêng-hūn chú-iàu sī feldspar, silica, kap kaolin, í-ki̍p khoàⁿ su-iàu chiah ka--ji̍p ê potash, soda, he̍k chio̍h-hoe (lime). Iù-hûi-á ê te̍k-sèng sī po-lê-hoà, thang-kng, tēng, chhoè, bē-koè-chúi, bē-koè-tiān, nāi-hoà-ha̍k-chhim-se̍k (resistance to chemical attack), nāi-jia̍t-chhiong-kek (resistance to thermal shock). I sī pe̍h-sek ê he̍k kî-thaⁿ jîn-ûi ê sek-chúi.

Nymphenburg porcelain (about 1760-1765)

Iù-hûi-á hông the̍h-lâi chè-chō chàu-kha pn̄g-toh-á ê oáⁿ-poâⁿ, piān-só· e̍k-keng ê oē-seng siat-pī, phoè-kéng-phín, gē-su̍t-phín, kap thài-luh. In-ūi i bē-koè-tiān, hông the̍h-lâi chò choa̍t-iân ê hûi-á-chím kap hûi-á-oáⁿ. Khí-kho mā kā the̍h-lâi chò khí-lông, siuⁿ-bīn.