Kha-chhng-táu

(Tùi Kha-chhng choán--lâi)

Kha-chhng-táu (尻川斗), ia̍h-sī kiò choè kha-chhng-phoé (尻川䫌) he̍k-chiá kha-chhng (尻川), sī lâng sin-thé ê chi̍t ê pō͘-ūi.

Kha-chhng-táu