Khan-chhiú

Khan-chhiú tiō sī chhiú khan chhiú. Chò bêng-sû ē ì-sù sī ang tùi bó͘ ê chi̍t-chióng chheng-ho͘.

Nn̄g-ê gín-á, toā-hàn--ê khan sè-hàn--ê.
Bí-kok chiân chóng-thóng Gerald Ford kah i ê khan-chhiú Betty Bloomer.
chhiú khan chhiú tàu-tīn kiânn, chò-hoé sī-ui iû-hêng.