(母 / 某) sī tī hun-in koan-hē lāi-bīn tùi cha-bó͘ ê chheng-ho͘, kah ang () tùi-èng. Hàn-bûn siá-chòe Chhe (), tùi Bân-lâm-gí lâi kóng, sī khah bûn-giân ê kóng-hoat. Tī Bân-lâm-gí ji̍t-siông ê kóng-hoat lāi-bīn, bó mā ē-sái hō-chòe Khan-chhiú (牽手).