Khau-sé (-洗, -sóe; Eng-bûn: satire) sī chi̍t chióng bûn-ha̍k chhiú-lō͘, the̍h-lâi po̍k-lō͘ tùi-siōng ê mâu-tún ia̍h khoat-tiám. Khau-sé thong-siông ē chhái-iōng phòng-hong ia̍h tò-khau ê hong-sek, lâi sán-seng khoe-hâi ê hāu-kó.

Khau-sé ū kúi-nā ê ì-sù chiap-kīn ê kóng-hoat, chhin-chhiūⁿ keng-thé (供體), phì-siùⁿ (譬相), soān-siah (訕削) kap soān-siâu (訕潲).