Khe-thâu Chū-jiân Kàu-io̍k Hn̂g-khu

Khe-thâu Chū-jiân Kàu-io̍k Hn̂g-khu (溪頭自然教育園區) sī ūi-tī Tâi-oân Lâm-tâu-koān Lo̍k-kok-hiong ê Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k ê si̍t-giām-lîm, chiân-sin sī Khe-thâu Sim-lîm Iû-lo̍k-khu (溪頭森林遊樂區).

Khe-thâu Chū-jiân Kàu-io̍k Hn̂g-khu