Khiàm-hoeh (欠血; anemia) sī hiat-e̍k lāi ê âng-hoeh-kiû ia̍h-sī hemoglobin sò͘-liōng hā-kàng ê chêng-hêng, iā-chiū-sī hiat-e̍k chah sng-sò͘ ê lêng-le̍k hā-kàng ê chêng-hêng.