Kho-ha̍k ê kong-chiòng liáu-kái

Kho-ha̍k ê kong-chiòng liáu-kái (Eng-gí: public understanding of science) sī chí it-poaⁿ tāi-chiòng he̍k-chiá kóng gōa-hâng-lâng tùi kho-ha̍k tì-sek kiam cho͘-chit ê ì-kiàn kap thāi-tō͘.

Pún khài-liām sī tùi kho-ha̍k kiam ki-su̍t kap kong-chiòng chi kan ê koan-hē ê chi̍t khoán gián-kiù hong-hiòng.

Siong-koan修改