Khong-káng (Eng-gí: airport) ia̍h hâng-khong-chām sī tàu koan-liân si-siat ê hui-hêng-tiûⁿ, tōa-pō͘-hūn sī ūi siong-gia̍p khong-tiong kau-thong khí--ê. Khong-káng ū kàng-lo̍h-khu (landing area), sī ē-tàng thàng khong-tiong ê khai-hòng khong-kan, siōng-bô hâm chi̍t-ê ū-leh koán-lí ê pêⁿ-bīn pí-lūn cháu-tō (runway) hō͘ hui-hêng-ki ē-tàng khí-poe, ia̍h he̍k-chiá sī thêng ti̍t-seng-ki leh ēng ê ti̍t-seng-pêⁿ (helipad), mā tiāⁿ koh hâm chi̍t kóa kî-tha kiàn-tio̍k-bu̍t, chhiūⁿ khòng-chè-thah, ki-khò͘ (hangar), kap khong-káng-thâu (terminal).

Khong-káng