Khu Biāu-chin (邱妙津) (1969 nî-1995 nî), Tâi-ôan Chiong-hòa-kōan lâng. Chhut-miâ ê cha-bó͘ tông-sèng-loân chhok-ka. I ê tù-chok éng-hióng Tâi-ôan ê tông-sèng-loân bûn-ha̍k chin-chhim. Khu Biāu-chin sī Pak-it-lú, Tâi-ôan Tāi-ha̍k sim-lí-hē pit-gia̍p. I bat tī Tiuⁿ lāu-su sim-lí hú-tō tiong-sim chò hú-tō-gôan, liáu-āu tī Sin-sin-bûn cha̍p-chì chò-kè kì-chiá. 1994 nî chhut-kok khì tha̍k Hoat-kok Paris Tē 8 Tāi-ha̍k ê tē-jī kai-tōan sim-lí-ha̍k-hē ê lîm-chhêng-cho·. Jiân-āu bat chóan ji̍p-khì lú-sèng-chú-gī gián-kiù-só͘.

Khu Biāu-chin ê sí siu-kái

Khu Biāu-chin sī chū-sat sí--ê. Koan-hē i ê chū-sat ū chin-chē chióng ê kóng-hoat. I kòe-sin hit-nî khak-tēng sī 1995 nî, m̄-koh ji̍t-kî bô khak-tēng, it-poaⁿ kóng sī tī 6 go̍eh 30 ji̍t. Chū-sat ê hong-hoat, tōa-pō͘-hūn ê chu-liāu kóng i sī iōng chúi-kó-to chhì heng-khám-á sí-bông, m̄-sī chia̍h-io̍h iā-sī thiàu-lâu.

Chok-phín nî-pió siu-kái

  • Ko̍k-hî chhiú-kì (鱷魚手記), Sî-pò Chhut-pán-siā. 1991 nî (ISBN 9571323268 )
  • Kúi ê kông-hoan (鬼的狂歡), Liân-ha̍p-bûn-ha̍k chhut-pán-siā. 1991 nî 3 go̍eh 1 (ISBN 9575221451)
  • Che̍k-bo̍k ê kûn-chiòng (寂寞的群眾), Liân-ha̍p-bûn-ha̍k chhut-pán-siā. 1995 nî 9 go̍eh 1 (ISBN 9575221222)
  • Montmartre ûi-su (蒙馬特遺書), Liân-ha̍p-bûn-ha̍k chhut-pán-siā. 1996 nî 5 go̍eh 1 (ISBN 9575221400)

Tio̍h chióng kì-lo̍k siu-kái

  • Tē 1 kài Tiong-iong Ji̍t-pò té-phiⁿ sió-soat thâu-chióng.
  • Tē 4 kài Liân-ha̍p-bûn-ha̍k sin-jîn-chióng tiong-phiⁿ sió-soat thui-chiàn-chióng.
  • 1995 nî, Ko̍k-hî Chhiú-kì tio̍h Sî-pò-bûn-ha̍k thui-chiàn-chióng.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

Chhiáⁿ pó͘ siá