Khun-thiông-ha̍k (Eng-gí: Entomology) sī choan-bûn gián-kiù khun-thiông ê ha̍k-kho. Tû-liáu khun-thiông, khun-thiông-ha̍k ê gián-kiù tùi-siōng ū-sî mā pau-hâm chi̍t-koá m̄-sī sio̍k khun-thiông chit-ê hun-lūi ê seng-bu̍t, chhin-chhiūⁿ ti-tu, giâ-kang kap thō͘-kún téng-téng.